Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

  Szent Mihály templom - Tápióság

 

 

Tápiósági plébánia

(Szolnoki főesperesség, Nagykátai esperesi kerület)

  

Plébánia vezető

Ráduly Ferenc plébános (1996. VIII. 1. – ) 

    Cím: 2253 Tápióság, Templom tér 5. 

 Telefon: 06-29-465-583

 

 A plébánia története 

A “Ság” helynévben talán egy kabar, vagy inkább avar eredetű törzsnév rejtőzik. Kurszán kündü leszármazottainak, a Kartal nemzetségnek ősi birtoka, így keletkezését a X–XI. századra tehetjük, Pest vármegyében. Első említése 1263-ban olvasható, amikor is V. István király “Saag” birtokot Jób pécsi püspöknek valamint testvéreinek adományozza a Kartal nembeli Uza fia, Péter hatalmaskodásai miatt. A püspök azonban a szigeti apácákra ruházta Ságot más birtokrészeivel együtt, a család viszont visszaperelte a birtokot. A Kartal nembeli Jak comes sági birtokát átengedte fia, Beke részére 1289-ben. A XIV. század fordulóján a Kartal nembeli Chyko mester közbenjárásának köszönhetően az adományleveleket érvénytelenítik, így Wza fia Péter birtokai a nyúlszigeti apácák birtokába kerültek. Horváth Lajos szerint a hely első említése 1271-ben történik. 1337-ben „villa seu prossessio Saagh”. 1403-ban a mogyoródi apát Saachra is ki akarja terjeszteni tizedszedési jogát.

Mátyás király korában Nagylucsei Orbán is szerez itt birtokot. A hódoltságot eleinte elviseli, 1559-ben 24 házzal írták össze a török defterben, a püspöki tizedjegyzékben pedig 6 portával szerepel Mossóczy püspök korában (1578–1582). A lakosság ― legalábbis a XVII. században ― kálvinista, 1629-1631-ben református lelkipásztora van a falunak, Pongrácz Informatioja szerint is kálvinista hely. A falu 1683-ban még lakott. A felszabadító hadjárat alatt elnéptelenedik, de 1699-ben már ismét 29 családfőt írnak benne össze. 1713-ban is református pásztora van a falunak, de református egyháza 1731 előtt megszűnt, templomát elfoglalták. A falu közben valószínűleg elszéledt, és 1710–1728 között újratelepült. Ezek az új telepesek már katolikusok voltak, és a II. József-korabeli 1784. évi összeíráskor 730 katolikus lakosa van a falunak. Neve az 1773. évi Lexiconban még csak “Saagh”. A XVII. század végén gr. Koháry István kapja királyi adományképpen, tőle házasság útján az Esterházy, majd a Keglevich család tulajdonába került. Neve az 1781. évi Catastrumban már “Tapjo Sagh”. Azóta is mindig Tápióság néven szerepel Pest megyében.

Temploma okvetlenül volt a középkorban. Ortvay a szolnoki főesperesség “Sac” községét Tápióságra értelmezi, de Chobot ezt a Tiszántúlon lévő Ságra (Tiszaságra) magyarázza Bednárral együtt. Ekkor Bertalan nevű plébánosa 1 és 1/2 márkát fizetett. A Pongrácz–féle térképen még jelezve van, de a templomot már a kálvinisták használják, majd 1731 előtt elvették a reformátusoktól, és a megsokasodott katolikusok részére adták át. Az 1715. évi Canonica Visitatio azon megjegyzésére: “caret omni ecclesia” (mindenféle templomnak híjával van) ― valószínűleg a katolikusokra vonatkozik, hiszen ekkor „incolae loci sunt Helveticae Confessioni addicti praeter unam alterumque Catholicum” (a hely lakói helvét hitvallásúak egy–két kivételtől eltekintve.) Három évvel később az új betelepülés következtében már „locus maiori ex parte Catholicus praeter paucos Calvinistas” (a hely lakóinak nagyobb része katolikus, kevés kálvinistát kivéve). A középkori település temploma a Pongrácz–féle térképen (mint említettük) még látható, de a XVII. században ― annak végére ― már teljesen elpusztult. Mivel a földesúr és a letelepült lakosság katolikusok voltak, így gr. Esterházy Antal és neje, Koháry Klára 1727-ben templomot építtettek Szent Mihály tiszteletére és házikáplánt is tartottak. Ilyenek voltak 1733-ban Jámbor János, majd Bálinthfy Imre, 33 éven keresztül. 1734–1736-ban az Acta Cassae Parochorumban ez áll: A templom tökéletesen jó állapotban van. Két kazulája van, melyekből az egyik jó állapotú a másik elnyűtt, egy elnyűtt albája és szuperpelliceuma van. Van egy aranyozott réz kelyhe.

Ezt a templomot 1729-ben szentelték fel. Ez az építkezés tulajdonképpen a régi romok újjáépítése volt, erre vall a rajzból ismert sokszögű szentély, valamint az 1774. évi összeírás megjegyzése: „Ecclesie Structura murata vetus” (A templom falazott épülete régi), majd 1884-ben: „Sanctuario fornita” (boltozott szentély), a többi rész gerendás. 1785/86-ban a templom bővítését tervezték. gr. Keglevich László és Kovách Zsigmond református földesurak azonban ennek a templomnak a helyére 1825–27-ben felépíttették a most is meglévő templomot, melyet 1880-ban renováltak. A templom mellett Szent Pál apostol szobra látható, mely igen értékes, XVIII. századi művészi alkotás. A klasszicista templom és a barokk Szent Pál szobor műemlék jellegűek. Régi schematismusaink szerint Ság ősi plébánia, mely már 1728-ban is létezett, ám ez téves adat is lehet, hiszen a XVII. század végétől 1718-ig nem volt itt sem plébánia, sem templom. Végül is a II. József–féle állami plébániaszervezés keretében, 1787-ben helyi lelkészséget hoztak létre. A község addig Tápióbicske filiája volt. A lelkészséget Kámánházy püspök 1813-ban plébániai rangra emelte. Historia Domusa 1787-ben kezdődik. A plébánia háza 1829-ben épült, melyet legutóbb 1957-ben renováltak. Az egyházközség elemi iskolát is fenntartott, melyet 1925-től a Salvator nővérek láttak el.

  

Vázlatok a templom múltjából

Szent Mihály főangyal

A legenda szerint miután Isten megteremtette az angyalokat, közölte velük igéjének személyes egyesülését az emberrel. Ezt a legfőbb angyal, a fény hordozója, Lucifer magának kívánta. Ezzel magyarázható Lucifer gyűlölete, aki fellázadt az Isten ellen, és olyan akart lenni, mint az Isten. Mivel több angyal is Lucifer pártjára állt, harc kezdődött az égben.

A hűséges angyalokat vezető főangyal letaszította az égből Lucifert a pokolba. Így lett Szent Mihály arkangyal az egyház védelmezője, a mennyei seregek fejedelme, a hit angyala. Őt tartják a hűség, az alázat, a halál, és más utolsó dolgok védőjének is. Ezért ő a hét utolsó napjának, a vasárnapnak is angyala, és a nap utolsó órájának, az éjfél előtti órának.

Szent Mihály egyike annak a hét főangyalnak, akik Isten trónja körül állnak. Közülük háromnak a nevét ismerjük: Mihály, Gábor, Rafael. Mihály lett a mennyei seregek vezére, ezért ábrázolják őt lovagnak, páncélos vitéznek, aki lándzsájával ledöfi a sátánt. Szent Mihály ott van a haldoklók mellett is, segíti őket, elkíséri a túlvilágra, innen a szókapcsolat: Szent Mihály lova. A tisztítótűzben vigasztalja a szenvedő lelkeket, és ő teszi mérlegre az ember jócselekedeteit és gonoszságait.

Hol Krisztus társaságában, hol pedig önállóan, két kezében karddal, lába alatt a sátánnal, mérleggel jelenik meg a középkori templomok, kápolnák kapubejárata fölött, bent a diadalíveken, szentségtartókon, festményeken.

Ünnepnapja: szeptember 29.

Szent Mihály

Szent Mihály ima

XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.

  
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta:

– El tudom pusztítani Egyházadat!

 Jóságos hang válaszolt. A pápa úgy érezte, az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye. Ebben a megpróbáltatásban kértek segítséget az ú. n. Leó-imák, amelyeket a pap térdenállva imádkozott a szentmisék végén, egészen a 2. vatikáni zsinatot követő liturgikus reformig, amely a szentmise után minden hozzáfűzött imát megtiltott. A fenti Szent Mihály ima azonban ma is aktuális. Magánimaként nemcsak imádkozható, hanem az Egyház kifejezetten ajánlja is a híveknek a Gonosz elleni küzdelemben.

Onesimo Cepeda mexikói püspök egy lelkigyakorlata után elterjedt a magyar katolikusok között az a tévhit, hogy a Szent Mihály ima be van tiltva. Ez teljesen alaptalan félelem. A püspök atya feltehetően a szintén XIII. Leó pápától származó „Kis exorcizmus” részét képező Szent Mihály imáról beszélt, amely így kezdődik: „Mennyei seregek dicsőséges fejedelme, Szent Mihály főangyal...” Ez valóban tilos a Hittani Kongregáció 1985. szeptember 29-én kelt levele értelmében. A fenti Szent Mihály imát azonban imádkozzuk bizalommal!

Linkek:

Szentek

Egyházi ünnepek

Tápióság – Magyar Katolikus Lexikon

Belvárosi Szent Mihály Templom 

Kolozsvári Szent Mihály templom

Tápiósági Szent Mihály Római Katolikus Templom - Keresztút